மேலும் இரு வடிவங்கள்

இன்றைய சிந்தனை என்று உருவாக்கப்பட்ட இந்த கருவிக்கு மேலும் இரண்டு வடிவங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் அடைப்பலகைக்கு அழகு சேர்கக்கூடியதை பொருத்திக் கொள்ளுங்கள்.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="193" height="217" id="today_t" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.aslibrary.org/oorodi/tot/today_t2.swf" />
<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />

</object>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="193" height="217" id="today_t" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.aslibrary.org/oorodi/tot/today_t3.swf" />
<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />

</object>
குறிச்சொற்கள்:

8 பின்னூட்டங்கள்

 1. சயந்தன் சொல்லுகின்றார்: - reply

  சிந்தனை தமிழில வராதோ.. வேணுமென்றால் சொல்லும் நிறைய என்ர சிந்தனைகளை அள்ளி விடுறன்..

 2. சயந்தன் சொல்லுகின்றார்: - reply

  சிந்தனை தமிழில வராதோ.. வேணுமென்றால் சொல்லும் நிறைய என்ர சிந்தனைகளை அள்ளி விடுறன்..

 3. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  சிந்தனைகள் புத்தகங்களில இருந்து எடுத்ததுதான். தமிழில சிந்தனைகளை அள்ளி விடுங்க குருவே சேத்து விடுவம்.

 4. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  சிந்தனைகள் புத்தகங்களில இருந்து எடுத்ததுதான். தமிழில சிந்தனைகளை அள்ளி விடுங்க குருவே சேத்து விடுவம்.

 5. குமரன் (Kumaran) சொல்லுகின்றார்: - reply

  இந்த நிரலியை டெம்ப்ளேட்டில் எங்கே இடவேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் பகீ. நான் எனக்குப் புரிந்த அளவில் இட்டுப் பார்த்தேன். வலைப்பூவில் தெரியவில்லை.

 6. குமரன் (Kumaran) சொல்லுகின்றார்: - reply

  இந்த நிரலியை டெம்ப்ளேட்டில் எங்கே இடவேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் பகீ. நான் எனக்குப் புரிந்த அளவில் இட்டுப் பார்த்தேன். வலைப்பூவில் தெரியவில்லை.

 7. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  நீங்க தமிழ் மண பட்டை பொருத்தியிருக்கிறதுக்கு கீழ அப்பிடியே சேர்த்து வீடுங்கோ. குமரன்

 8. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  நீங்க தமிழ் மண பட்டை பொருத்தியிருக்கிறதுக்கு கீழ அப்பிடியே சேர்த்து வீடுங்கோ. குமரன்