உண்மையாவா ?????

இது எனக்கு ஒரு மின்னஞ்சலில வந்திருந்துது. நீங்களும் சிலவேளை பாத்திருப்பியள். நான் இதில ெசால்லுறதுக்கு ஒண்டுமில்லை. நீங்கள் பாத்திட்டு ெசால்லுங்கோ.

1. A Foolish man tells a woman to STOP talking, but a WISE man tells her that she looks extremely BEAUTIFUL when her LIPS are CLOSED.

2. One GOOD way to REDUCE Alcohol consumption:
Before Marriage – Drink whenever you are SAD, After Marriage – Drink whenever you are HAPPY

3. Three FASTEST means of Communication:
Tele-Phone
Tele-Vision
Tell to Woman
Need still FASTER – Tell her NOT to tell ANY ONE.

4. Love your friends not their sisters. Love your sisters not their friends.

5. A man got 2 wishes from GOD. He asked for the Best wine and Best Woman.
Next moment, he had the Best Wine and Mother Teresa next to him.
Moral: BE SPECIFIC

7. Let us be generous like this: Four Ants are moving through a forest.
They see an ELEPHANT coming towards them. Ant 1 says: we should KILL him.
Ant 2 says : No, Let us break his Leg alone. Ant 3 says: No, we will just throw him away from our path.
Ant 4 says : No, we will LEAVE him because he is ALONE and we are FOUR.

8. If you do NOT have a Girl Friend – You are missing SOME thing in your life.
If you HAVE a Girl Friend – You are missing EVERY thing in your life.

9. Question : When do you CONGRATULATE someone for their MISTAKE.
Answer : On their MARRIAGE.

10. When your LIFE is in DARKNESS, PRAY GOD and ask him to free you from Darkness.
Even after you pray, if U R still in Darkness – Please PAY the ELECTRICITY BILL

11. Why Government do NOT allow a Man to MARRY 2 Women.
Because per Constitution, you can NOT PUNISH TWICE for the same Mistake.

குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை