யார் சொன்னது ஸ்கூட்டருக்கு கதவு இல்லையெண்டு

இந்த படத்தை பாத்திட்டு ெசால்லுங்கோ ஸ்கூட்டருக்கு கதவு இருக்கோ இல்லைேயா எண்டு.

குறிச்சொற்கள்:

பின்னூட்டங்களில்லை