நகைச்சுவை

கடவுளும் கணினியும்

கடவுள் உலகத்தை படைச்சப்போ அவர் கணினியத்தான் பாவிச்சார் எண்டு சொன்ன உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கும். ஆனா அதுதான் உண்மை. கீழ இருக்கிற தொடுப்பை சொடுக்கி பாருங்கோ அவர் எப்பிடி உலகத்தை உருவாக்கினார் எண்டு உங்களுக்கே தெரியும்.

இங்கே சொடுக்கவும்

1 புரட்டாதி, 2007

உண்மையாவா ?????

இது எனக்கு ஒரு மின்னஞ்சலில வந்திருந்துது. நீங்களும் சிலவேளை பாத்திருப்பியள். நான் இதில ெசால்லுறதுக்கு ஒண்டுமில்லை. நீங்கள் பாத்திட்டு ெசால்லுங்கோ.

1. A Foolish man tells a woman to STOP talking, but a WISE man tells her that she looks extremely BEAUTIFUL when her LIPS are CLOSED.

2. One GOOD way to REDUCE Alcohol consumption:
Before Marriage – Drink whenever you are SAD, After Marriage – Drink whenever you are HAPPY

3. Three FASTEST means of Communication:
Tele-Phone
Tele-Vision
Tell to Woman
Need still FASTER – Tell her NOT to tell ANY ONE.

4. Love your friends not their sisters. Love your sisters not their friends.

5. A man got 2 wishes from GOD. He asked for the Best wine and Best Woman.
Next moment, he had the Best Wine and Mother Teresa next to him.
Moral: BE SPECIFIC

7. Let us be generous like this: Four Ants are moving through a forest.
They see an ELEPHANT coming towards them. Ant 1 says: we should KILL him.
Ant 2 says : No, Let us break his Leg alone. Ant 3 says: No, we will just throw him away from our path.
Ant 4 says : No, we will LEAVE him because he is ALONE and we are FOUR.

8. If you do NOT have a Girl Friend – You are missing SOME thing in your life.
If you HAVE a Girl Friend – You are missing EVERY thing in your life.

9. Question : When do you CONGRATULATE someone for their MISTAKE.
Answer : On their MARRIAGE.

10. When your LIFE is in DARKNESS, PRAY GOD and ask him to free you from Darkness.
Even after you pray, if U R still in Darkness – Please PAY the ELECTRICITY BILL

11. Why Government do NOT allow a Man to MARRY 2 Women.
Because per Constitution, you can NOT PUNISH TWICE for the same Mistake.

26 ஆவணி, 2007

யார் சொன்னது ஸ்கூட்டருக்கு கதவு இல்லையெண்டு

இந்த படத்தை பாத்திட்டு ெசால்லுங்கோ ஸ்கூட்டருக்கு கதவு இருக்கோ இல்லைேயா எண்டு.

25 ஆவணி, 2007