Posts Tagged "ஓவியம்"

இப்படி பாத்திருக்கிறீங்களோ???

நீங்கள் கனக்க ஓவியங்கள் பாத்திருப்பீங்கள், கனக்க பேர் ஓவியம் வரையிறதை பாத்திருப்பிங்கள். ஆனா இப்படி பாத்திருப்பியளோ??


4 வைகாசி, 2008