Posts Tagged "silverlight"

Flash player 10 – புதிய வசதிகள்

மைக்ரோசொவ்ற் நிறுவனம் தனது சில்வர்லைற் இனை வெளியிட்ட சில மணி நேரத்தில் அடொபி நிறுவனம் பல புதிய வசதிகளை உள்ளடக்கிய தனது பிளாஸ் பிளேயரில் பதிப்பு 10.0 இனை வெளியிட்டுள்ளது. நீண்டகாலமாக பீற்றா பதிப்பில் இருந்த பிளாஸ் பிளேயரில் இம்முறை சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் சிறந்த வசதிகளை அடொபி நிறுவனம் வரிசைப்படுத்தி உள்ளது.

3D effects

Create more intuitive, engaging interfaces using built-in support for 3D effects. Get started quickly without being a 3D master by designing in 2D and easily transforming and animating in 3D. Fast, extremely lightweight, and simple-to-use APIs, along with 3D tools in Adobe® Flash® CS4 Professional software, make motion that was previously accessible only to expert users via ActionScript® language or custom third-party libraries available to everyone.

Custom filters and effects

Create high-performance, real-time effects for cinematic experiences that quickly engage users. With new Adobe Pixel Bender™, the same technology behind many filters and effects in Adobe After Effects® software, these dynamic and interactive effects can be used both in production with After Effects CS4 and live with Flash Player 10. The Pixel Bender just-in- time (JIT) compiler can also be used to process other types of data, such as sound or mathematical functions, asynchronously in a separate thread.

Advanced text support

Take advantage of a new, flexible text layout engine that brings print-quality publishing to the web, building on more than 25 years of Adobe expertise in typography. Gain more control over text layout using an extensible library of ActionScript 3.0 text components to flow text and sophisticated typographic elements such as ligatures across multiple columns, around inline images, bidirectionally, vertically, or chained together. Create multilingual rich Internet applications (RIAs) using device fonts that can now be anti-aliased, rotated, and styled, or build your own unique text components.

Dynamic sound generation

Use enhanced sound APIs to dynamically generate audio and create new types of audio applications such as music mixers and sequencers, real-time audio for games, and even audio visualizers. Work with loaded MP3 audio at a lower level by extracting audio data and supplying it to the sound buffer. Process, filter, and mix audio in real time through the Pixel Bender JIT compiler to extend creative freedom beyond the visual experience.

Drawing API

Perform runtime drawing more easily with restyleable properties, 3D APIs, and a new way of drawing sophisticated shapes without having to code them line by line. Developers can tweak parts of curves, change styling, replace parts, and use custom filters and effects, delivering improved throughput, creative control, and greater productivity. Enhancements to the Drawing API add the z dimension, real perspective, textured meshes in 3D space, a retained graphics model, read/write rendering, and triangle drawing with UV coordinates, while adding memory and improving performance.

Hardware acceleration

Use the hardware processing power of the graphics card to paint SWF files into the browser and accelerate compositing calculations of bitmaps, filters, blend modes, and video overlays faster than would be performed in software.

Vector data type

Use the new typed array class for better performance, efficiency, and error checking of data.

Dynamic Streaming

Show exceptional video with streams that automatically adjust to changing network conditions. Leverage new quality-of-service metrics to provide a better streaming experience.

Speex audio codec

Take advantage of the new, high-fidelity and open source Speex voice codec, which offers a low-latency alternative for voice encoding. Flash Player also supports ADPCM, HE-AAC, MP3, and Nellymoser audio.

File upload and download APIs

Bring users into the experience by letting them load and save files from your web application. New file reference runtime access allows local processing of data without roundtripping to the server.

16 ஐப்பசி, 2008

Microsoft released Silverlight 2.0

அடொபி நிறுவனத்தின் பிளாஸ் பிளேயருக்கு போட்டியாக அறிமுகப்படுத்தபட்ட silverlight இனது பதிப்பு இரண்டை மைக்ரோசொவ்ற் நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கின்றது. இணைய மென்பொருட்களை உருவாக்க பயன்படும் இது இன்றுவரை பிளாஸ் பிளேயருடன் போட்டியிட முடியாவிட்டாலும் தொடர்ச்சியான புதிய வசதிகளின் வருகை இதன் பயனாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உதவும்.

இந்த பதிப்பு இரண்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய வசதிகளாவன

  • .NET Framework support with a rich base class library.
  • Powerful built-in controls including DataGrid, ListBox, Slider, ScrollViewer, Calendar controls etc.
  • Advanced skinning and templating support.
  • Deep zoom with ultrahigh resolution imagery.
  • Comprehensive networking support with Out-of-the-box support for calling REST, WS*/SOAP, POX, RSS and standard HTTP services.
  • Expanded .NET Framework programming languages support, including Visual Basic, C#, JavaScript, IronPython and IronRuby.
  • Advanced content protection with Silverlight DRM, powered by PlayReady
  • Improved server scalability and expanded advertiser support.
  • Vibrant partner ecosystem.
  • Cross-platform and cross-browser support.

14 ஐப்பசி, 2008

Introducing Microsoft Silverlight

மைக்ரோசொவ்ற் நிறுவனம் தனது புதிய plug-in ஒன்றினை அண்மையில் வெளியிட்டிருக்கின்றது.

இதைப்பற்றி மைக்ரோசொவ்ற் என்ன சொல்கின்றது என்று பாருங்கள்.

Microsoft® Silverlight™ is a cross-browser, cross-platform plug-in for delivering the next generation of .NET based media experiences and rich interactive applications for the Web. Silverlight offers a flexible programming model that supports AJAX, VB, C#, Python, and Ruby, and integrates with existing Web applications. Silverlight supports fast, cost-effective delivery of high-quality video to all major browsers running on the Mac OS or Windows.

9 வைகாசி, 2007