உலகின் மிக அழகிய Hub

உலகின் மிக அழகிய Hub ஒன்றினை பிருத்தானிய நிறுவனம் ஒன்று உருவாக்கியுள்ளது. இதில் நான்கு USP ports, 2 firewire port, 1 சிறிய காற்றாடி மற்றும் ஒரு சிறிய மின்விளக்கும் உண்டு.

குறிச்சொற்கள்:

பின்னூட்டங்களில்லை