அறிவியல்

உலகின் மிகச்சிறிய flash memory

உலகின் மிகச்சிறிய flash memory இனை Kingmax நிறுவனம் kingmax’s USB 2.0 super stick எனும் பெயரில் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த மிகச்சிறிய flash memory ஆக ஒரு கிராம் நிறையினையே கொண்டது.

இதன் நீள அகல உயரம் முறையே 34- x 12.4- x 2.2-mm. இது windows vista மற்றும் OS X இரண்டிற்கும் மிகுந்த ஒத்திசைவை காட்டக்கூடியிதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 512MB(19$), 1GB(29$), 2GB(39$), 4GB(55$) ஆகிய கொள்ளவுகளை உடைய பதிப்புகளாக வெளிவிடப்பட்டுள்ளது.

17 பங்குனி, 2007

முத்தம்

நாங்கள் எல்லோருமே அனேகமாக முத்தமிடுவதை பார்த்தவர்கள் தான் (குறைந்தது ஆங்கில படங்ளிலாவது). அதனால் முத்தமிடும் போது உதடுகள் எவ்வாறு இயங்கும் என்று தெரியும். ஆனால் எலும்புகள்???

கீழே பாருங்கள்

2 பங்குனி, 2007

உலகின் மிக அழகிய Hub

உலகின் மிக அழகிய Hub ஒன்றினை பிருத்தானிய நிறுவனம் ஒன்று உருவாக்கியுள்ளது. இதில் நான்கு USP ports, 2 firewire port, 1 சிறிய காற்றாடி மற்றும் ஒரு சிறிய மின்விளக்கும் உண்டு.

23 மாசி, 2007