உங்கள் பதிவுக்கு ஆங்கில தமிழ் நாட்காட்டி

பல இணையத்தளங்களில நாங்கள் ஆங்கில நாட்காட்டிகளை பெற்றுக்கொண்டு எங்கள் தளங்களில் இணைத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் தமிழ் நாட்காட்டி ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளுறது கஸ்டம். கீழே இருக்கின்ற HTML ஐ உங்கள் தளத்தில் பொருத்திக்கொண்டால் கீழ் காட்டப்பட்டவாறு ஒரு நாட்காட்டியை உங்கள் தளத்தில் காணலாம். ( பொருத்தியதும் அப்பிடியே ஒரு பின்னூட்டமும் போட்டு விடுங்கோ)[html]<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="220" height="150" id="today" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.oorodi.com/fla/today.swf" />
<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.oorodi.com/fla/today.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="220" height="150" name="today" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>[/html]

குறிச்சொற்கள்: ,

3 பின்னூட்டங்கள்

 1. ஐயா,

  இந்த தமிழ் நாட்காட்டியை பாருங்கள்
  http://xrl.us/ozw7a

  உங்களுடைய கருத்துக்களை அனுப்புங்கள்

 2. ஓசூர் கே பார்கவ் சொல்லுகின்றார்: - reply

  நன்றிகள் பல…

 3. ராஜெண்ட்றன் சொல்லுகின்றார்: - reply

  தமிழ் ஆண்டின் பெயரையும் சேர்த்து இருக்கலாமே
  http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D