என்ன இது….

கீழே இருக்கின்ற இந்த படத்தை பார்த்து என்ன தோன்றுகின்றது என்று சொல்லுங்கள்.குறிச்சொற்கள்: ,

பின்னூட்டங்களில்லை