கூகிள் நிறுவனங்கள்

எம் எல்லோருக்கும் கூகிளைப்பற்றியும் அதன் நிறுவனத்தைப்பற்றியும் அனேகமாக தெரியும். ஆனால் கூகிள் குழுமத்தின் கீழ் வரும் அனைத்து நிறுவனங்களையும் தெரிவதற்கு வாய்ப்பில்லை. தெரிந்து கொள்ள விரும்பின் கீழே பாருங்கள்.

 1. @Last Software, Inc.
 2. Android, Inc.
 3. Applied Semantics, Inc.
 4. dMarc Broadcasting, Inc.
 5. Ganji Inc.
 6. Google International LLC
 7. Google LLC
 8. Google Payment Corp.
 9. Ignite Logic, Inc.
 10. JASS Inc.
 11. JG Productions Inc.
 12. JotSpot Inc.
 13. Kaltix Corporation
 14. Liquid Acquisition Corp. 2
 15. Neotonic Software Corporation
 16. Nevengineering, Inc.
 17. Orkut.com, LLC
 18. Picasa LLC
 19. PiFidelity Holding Corporation
 20. PiFidelity LLC
 21. Scott Concepts, LLC
 22. Scott Studios, LLC
 23. SkillSet LLC
 24. The Salinger Group LLC
 25. Transformic, Inc.
 26. Upstartle, LLC
 27. Urchin Software Corporation
 28. Where2 LLC
 29. YouTube, LLC
 30. ZipDash, Inc.
 31. Aegino Limited
 32. @Last Software, Ltd.
 33. At Last Software GmbH
 34. allPAY GmbH
 35. bruNET GmbH
 36. bruNET Holding AG
 37. bruNET Schweiz GmbH
 38. Endoxon Ltd.
 39. Endoxon (India) Private Ltd.
 40. Endoxon Prepress AG
 41. Endoxon (Deutchland) GmbH
 42. Google (Hong Kong) Limited
 43. Google Advertising and Marketing Limited
 44. Google Akwan Internet Ltda.
 45. Google Argentina S.R.L.
 46. Google Australia Pty Ltd.
 47. Google Belgium NV
 48. Google Bermuda Limited
 49. Google Bermuda Unlimited
 50. Google Brasil Internet Ltda.
 51. Google Canada Corporation
 52. Google Chile Limitada
 53. Google Czech Republic s.r.o.
 54. Google Denmark ApS
 55. Google Finland OY
 56. Google France SarL
 57. Google Information Technology Services Limited Liability Company
 58. Google Germany GmbH
 59. Google India Private Limited
 60. Google International GmbH
 61. Google Ireland Holdings
 62. Google Ireland Limited
 63. Google Israel Ltd
 64. Google Italy s.r.l.
 65. Google Japan Inc.
 66. Google Korea, LLC.
 67. Google Limited Liability Company – Google OOO
 68. Google Mexico S. de R.L. de C.V.
 69. Google Netherlands B.V.
 70. Google Netherlands Holdings B.V.
 71. Google New Zealand Ltd.
 72. Google Norway AS
 73. Google Payment Ltd.
 74. Google Payment Hong Kong Limited
 75. Google Payment Singapore Pte. Ltd.
 76. Google Poland Sp. z o.o.
 77. Google Singapore Pte. Ltd.
 78. Google South Africa (Proprietary) Limited
 79. Google Spain, S.L.
 80. Google Sweden AB
 81. Google Switzerland GmbH
 82. Google UK Limited
 83. Neven Vision KK
 84. Neven Vision Germany GmbH
 85. Leonberger Holdings B.V.
 86. Reqwireless Inc.
 87. Skydocks GmbH
குறிச்சொற்கள்:

4 பின்னூட்டங்கள்

 1. Anonymous சொல்லுகின்றார்: - reply

  do you have such a list for yahoo ?

  if yes can you provide that please

  thnx

 2. Anonymous சொல்லுகின்றார்: - reply

  do you have such a list for yahoo ?

  if yes can you provide that please

  thnx

 3. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  வாங்க அனானி

  நிச்சயமா அதுக்கும் ஒரு பதிவு போடுறன் விரைவில

 4. பகீ சொல்லுகின்றார்: - reply

  வாங்க அனானி

  நிச்சயமா அதுக்கும் ஒரு பதிவு போடுறன் விரைவில