யப்பான் சிறுவர் தினம்

கூகிள் யப்பான், யப்பானின் சிறுவர் தினத்திற்காக கூகிள் யப்பான் பக்கத்தில் வெளியிட்ட சின்னத்தை பாருங்கள். யப்பானில் சிறுவர் தினம் மே 5 இல் வருகிறது. அப்படியே முன்னைய ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்ட சின்னங்களையும் பாருங்கள்.

2007

2006


2005


2004


2003

குறிச்சொற்கள்: , ,

பின்னூட்டங்களில்லை