கணினி மொழிகள்

உங்களுக்கு எத்தனை கணினி மொழிகள் தெரியும்??? சரி எத்தனை கேள்விப்பட்டிருக்கிறியள்?? நான் கேள்விப்பட்டதுகளை பாக்க கீழ பாருங்க. ஏதேனும் விடுபட்ட மாதிரி தெரிஞ்சா பின்னூட்டமா சொல்லுங்கோ..

ActionScript
Ada
APL
AppleScript
ASP
AspectJ
ASP.NET
Assembly
AWK
BASIC
C
C#
C++
COBOL
Cold Fusion
Common Lisp
D
Delphi
Dylan
Eiffel
Emacs-Lisp
Erlang
Euler
Euphoria
Forth
Fortran
Groovy
Haskell
IDL
Java
JavaScript
JSP
LabVIEW
Lisp
Logo
LPC
Lua
MATLAB
Modula
MUMPS
Oberon
Objective C
Object Pascal
OCaml (Objective Caml)
Pascal
Perl
PHP
Pike
PL/SQL
PROGRESS
Prolog
Python
REALbasic
REBOL
Rexx
Ruby
Scheme
Simula
Simulink
Smalltalk
Standard ML
Tcl
Unix Shell
VBScript
VHDL/Verilog
Visual Basic
Visual Basic .NET
Visual FoxPro
XBasic
XSL (XSLT/XPath/XSL-FO)
Yacc
Zope

குறிச்சொற்கள்: ,

1 பின்னூட்டம்

  1. maggi சொல்லுகின்றார்: - reply

    i think u have missed ‘LINQ’….