இரண்டு படங்கள்

இந்த இரண்டு படங்களும் நிழற்பட ஓவிய வகையைச் சார்ந்தவை. பார்த்துவிட்டு உங்கள் கருத்துகளை பின்னூட்டம் மூலம் சொல்லுங்கள்.

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

குறிச்சொற்கள்:

பின்னூட்டங்களில்லை