விலைகூடினது.

உலகத்திலேயே விலைகூடின இதுவாத்தான் இருக்கும். ( இப்ப இல்ல அப்ப) இதை யாரு காசு குடுத்து வாங்கி பாவிச்சிருப்பாங்க சொல்லுங்க.

குறிச்சொற்கள்:

பின்னூட்டங்களில்லை