நகைச்சுவை

Snow Leopard Vs Windows 7

ஏறத்தாறள மூன்று இலட்சம் பேரை இடம்பெயர வைத்த யாழ்ப்பாண வரலாறு காணாத வெள்ளத்துக்கு பிறகு இண்டைக்குத்தான் இணையத்துக்குள்ள ஊர்ந்து வர முடிஞ்சுது. மின்சாரம் மற்றும் தொலைபேசி இணைப்புகள் ஓரளவுக்கு சரி வந்திட்டுது.

இப்ப விசயத்துக்கு வருவம். ஒண்டுமில்லை கீழ படத்தை பாத்து தெரிஞ்சுகொள்ளுங்க.

2 மார்கழி, 2008

ஒபாமா இலங்கையில் பிறந்திருந்தால்.

இந்த படம் எனக்கு மின்னஞ்சலில வந்தது. நீங்களும் பாக்க.

18 கார்த்திகை, 2008

MARKETING DEFINITIONS

You see a gorgeous girl at a party. You go up toher and say: “I am very rich. “Marry me!” ‐ That’s Direct Marketing…

You’re at a party with a bunch of friends and see a gorgeous girl. One of your friends goes up to her and pointing at you says: “He’s very rich. “Marry him.” ‐That’s Advertising…

You see a gorgeous girl at a party. You go up toher and get her telephone number. The next day, you call and say: “Hi, I’m very rich. “Marry me ‐ That’s Telemarketing…

You’re at a party and see gorgeous girl. You get up and straighten your tie, you walkher a drink, you open the door Me?” ‐ That’s Public Relations…

You’re at a party and see gorgeous girl. She walksup to you and says: “You are very rich! “Can you marry ! me?” ‐ That’s Brand Recognition….

You see a gorgeous girl at a party. You go up toher and say: “I am very rich. Marry me!” She gives you a nice hard slap on your face. ‐ “That’s Customer Feedback…

You see a gorgeous girl at a party. You go up toher and say: “I am very rich. Marry me!” And she introduces you to her husband. ‐ “That’s demand and supply gap…

You see a gorgeous girl at a party. You go up toher and before you say anything, another person come and tell her: “I’m rich. Will you marry me?” and she goes with him ‐ “That’s competition eating into your market share…”

You see a gorgeous girl at a party. You go up toher and before you say: “I’m rich, Marry me!” your wife arrives. ‐ “That’s restriction for entering new markets…

இதனை மின்னஞ்சலில் அனுப்பிய சபேசனுக்கு நன்றி.

20 ஐப்பசி, 2008